top of page

സൂക്തങ്ങൾ 

Aayu sooktham Lyrics   ആയു:സൂക്തം  മലയാളം 

ഓം മുഞ്ചാമിത്വാ ഹവിഷാ ജീവനായകമജ്ഞാതയക്ഷ്മാദുതരാജയക്ഷ്മാൽ 

ഗ്രാഹിർജ്ജഗ്രാഹയദി വൈതദേനന്തസ്യാ ഇന്ദ്രാഗ്നീപ്രമുമുക്തമേനം

യദിക്ഷിതായുര്യദിവാ പരേതോയദി മൃത്യോരന്തികന്നീത ഏവ

തമാഹരാമി നിരുതെരുപസ്ഥാദസ്പാർഷമേനം ശതശാരദായ

സഹസ്രാക്ഷേണ ശതശാരദേന  ശതായുഷാ  ഹവിഷാ ഹാർഷമേനം

ശതം യഥേമം ശരദോനയാതീന്ദ്രോ വിശ്വസ്യ ദുരിതസ്യ പാരം  

ശതംജീവ ശരദോവർദ്ധമാന ശതം ഹേമന്താൻ ശതമുവസന്താൻ

ശതം ഇന്ദ്രാഗ്നി സവിതാ ബൃഹസ്പതേ ശതായുഷാ ഹവിഷേമം പുനർദ്ധു 

ആഹാര്ഷന്ത്വാ വിദം ത്വാ പുനരാഗാ പുനർന്നവ

സർവ്വാംഗ സർവ്വന്തേ ചക്ഷുസ്സർവ്വമായുശ്ചതേവിദം    

​ശ്രീ നാരായണ സൂക്തം lyrics

സഹസ്രശീർഷംദേവം വിശ്വാക്ഷം വിശ്വശംഭുവം

വിശ്വം നാരായണന്ദേവം അക്ഷരം പരമം പദം

വിശ്വത പരമാനിത്യം വിശ്വന്നാരായണം ഹരിം

വിശ്വമേ വേദം പുരുഷം തദ് വിശ്വംഉപജീവതി

പതിം വിശ്വസ്യാത്തേധ്വര ശാശ്വതം ശിവമച്യുതം

നാരായണ മഹാജ്ഞേയം വിശ്വാത്മാനംപരായണം

നാരായണപരംബ്രഹ്മ തത്വം ന്നരായണപര

നാരായണ പരോജ്യോതി ആത്മാ നാരായണപര

യച്ച കിഞ്ചഗദ്യസ്മിൻ  ദൃശ്യതേ ശ്രൂയതേപി  വാ

അന്തർ ബഹിശ്ച തഥ് സർവ്വം വ്യാപ്യനാരായണ സ്ഥിത:

അനന്തമവ്യയങ്കവിം സമുദ്രേന്തം  വിശ്വതോമുഖം

പത്മകോശ പ്രതീകാശം ഹൃദയജാപ്യധോമുഖം

ഹൃദയന്തദ്വിജാനിയാൽ  വിശ്വം നാരായണം ഹരിം

അധോഹികാ വികസ്ത്യാന്തേ നാഭ്യാമുപരി തിഷ്ടതി

സന്തതം സിരാഭിസ്തു തുലംബത്യാ കോശസന്നിഭം

തസ്യാന്തേ സുഷിരം സൂ ക്ഷ്മം തസ്മിൻ സർവ്വം പ്രതിഷ്ഠിതം

ജ്വാലാമാലാകുലം ഭാതി വിശ്വസായതനമ്മഹൽ

തസ്യമദ്ധ്യേ മഹാനഗ്ന്രിർ വിശ്വാർച്ചിർ വിശ്വതോ മുഖ

സോഗ്രഭുഗ്വിഭജന്തിഷ്ഠനാഹാരമജരകവി
തീരുഗൂർവ്വദ്ധ്വമധശ്ശായിരശ്മയ തസ്യ സന്തതാ:

സന്താപയതി സ്വന്തേഹം ആപാദതലമസ്ത ഗാൽ
തസ്യ മദ്ധ്യേവഹ്നി ശിഖാ അണിയോർദ്ധ്വാ വ്യവസ്ഥിതാ

നീലതോയ തമദ്ധ്യസ്ഥാ വിദ്യുലേഖേവ ഭാസ്വരാ
നീവാര ശുകവത്ത്വനീ പീതാഭാസാത്യ നോപമാ

തസ്യാശിഖായാമദ്ധ്യേ പരമാത്മാ വ്യവസ്ഥിത
യദ്വേദാദൌ സ്വരപ്രോ ക്‌തോ വേദാന്തേചപ്രതിഷ്ഠിത
തസ്യ പ്രകൃതീലീനസ്യ യപരസ്സമഹേശ്വര
സ ബ്രഹ്മാ സ ഹരി സ്സ ശിവ സ്സേന്ദ്ര സ്സോക്ഷര പരമസ്വരാൾ

പുരുഷ സൂക്തം  

സഹസ്ര ശീർഷാ പുരുഷഃ  സഹസ്രാക്ഷഃ സഹസ്രപാൽ  
സ ഭൂമിം വിശ്വതോ വൃത്വാ  അത്യതിഷ്ഠദ്ദശാംഗുലം  

പുരുഷ ഏവേദം  സർവ്വം  യദ്ഭൂതം യച്ച ഭവ്യം  
ഉതാമൃതത്വ സ്യേശാനഃ  യദന്നേനാതിരോഹതി 


ഏതാവാനസ്യ മഹിമാ  അതോ ജ്യായാഗ്'ശ്ച പൂരുഷഃ
പാദോസ്യ വിശ്വാ ഭൂതാനി ത്രിപാദസ്യാമൃതം ദിവി 


ത്രിപാദൂർദ്ധ്വ ഉദൈൽ പുരുഷഃ പാദോസ്യേഹാഭവാൽ പുനഃ
തതോ വിഷ്വങ്വ്യക്രാമൽ  സാശനാനശനേ അഭി

തസ്മാദ്വിരാഡജായത  വിരാജോ അധി പൂരുഷഃ
സ ജാതോ അത്യരിച്യത പശ്ചാദ്-ഭൂമിമഥോ പുരഃ

യൽ പുരുഷേണ ഹവിഷാ ദേവാ യജ്ഞമതന്വത 
വസന്തോ  അസ്യാസീദാജ്യമ് ഗ്രീഷ്മ ഇധ്മശ്ശരധ്ധവിഃ

സപ്താസ്യാസൻ -പരിധയഃ ത്രിഃ സപ്ത സമിധഃ കൃതാഃ 
ദേവാ യദ്യജ്ഞം തന്വാനാഃ  അബധ്നന്-പുരുഷം പശും

തം യജ്ഞം ബര്ഹിഷി പ്രൌക്ഷൻ  പുരുഷം ജാതമഗ്രതഃ തേനദേവാ അയജന്ത  സാധ്യാ ഋഷയശ്ച യേ

തസ്മാദ്യജ്ഞാഥ്സർവ്വഹുതഃ  സംഭൃതം പൃഷദാജ്യം 
പശൂഗ്ന -സ്താഗ്നശ്ചക്രേ വായവ്യാൻ  ആരണ്യാൻ -ഗ്രാമ്യാശ്ച യേ

തസ്മാദ്യജ്ഞാഥ്സർവ്വഹുതഃ ഋചഃ സാമാനി ജജ്ഞിരേ
ഛംദാസി ജജ്ഞിരേ തസ്മാത്  യജുസ്തസ്മാദജായത

തസ്മാദശ്വാഅജായംത  യേ കേ ചോഭയാദതഃ
ഗാവോഹ ജജ്ഞിരേ തസ്മാത് തസ്മാജ്ജാതാ അജാവയഃ


യത്പുരുഷം വ്യദധുഃ  കതിഥാ വ്യകല്പയൻ
മുഖം കിമസ്യ കൌ ബാഹൂ കാവൂരൂ പാദാവുച്യേതേ 

ബ്രാഹ്മണോഽസ്യ മുഖമാസീത് ബാഹൂ രാജന്യഃ കൃതഃ 
ഊരൂ തദസ്യ യദ്വൈശ്യഃ പദ്ഭ്യാഗ്^മ് ശൂദ്രോ അജായതഃ 

ചന്ദ്രമാ മനസോ ജാതഃ  ചക്ഷോഃ സൂര്യോ അജായത
മുഖാദിന്ദ്രശ്ചാഗ്നിശ്ച പ്രാണാദ്വായുരജായത

നാഭ്യാ ആസീദന്തരീക്ഷം   ശീർഷ്ണോ ദ്യൌഃ സമവർ ത്തത 
പദ്ഭ്യാം ഭൂമി ദിശഃ ശ്രോത്രാത്  തഥാ ളോകാം  അകല്പയൻ

വേദാഹമേതം പുരുഷം മഹാന്തം ആദിത്യവർണ്ണം  തമസസ്തു പാരേ
സർവ്വാണി രൂപാണി വിചിത്യ ധീരഃ നാമാനി കൃത്വാഭിവദൻ  യദാസ്തേ

ധാതാ പുരസ്താദ്യമുദാജഹാര ശക്രഃ പ്രവിദ്വാൻ പ്രദിശശ്ചതസ്രഃ
തമേവം വിദ്വാനമൃത ഇഹ ഭവതി നാന്യഃ പംഥാ അയനായ വിദ്യതേ

യജ്ഞേന യജ്ഞമയജന്ത  ദേവാഃ താനി ധർമ്മാണി പ്രഥമാന്യാസൻ തേഹനാകം മഹിമാനഃ സചന്തേ  

യത്ര പൂർവ്വേ സാധ്യാസ്സന്തി  ദേവാഃ

GALLERY

Kerala Pooja 

bottom of page